Historie Domova Laudon

Nápis „Generál Laudon“ , na bílé budově, je důkazem o existenci pobytu skutečného generála Laudona.
Traduje se, že přenocoval roku 1758 přímo v tomto původním zájezdním hostinci. Jeho vojenské oddíly pobývaly v Lanškrouně a okolních obcích. Odtud, za sedmileté války, vedly úspěšné útoky proti Prusům. Za tyto vojenské zásluhy obdržel generál Laudon vyznamenání - Velkokříž řádu Marie Terezie.

Budova leží při hlavní silnici z Lanškrouna na Polsko (nyní č. 43). Původní zájezdní hostinec provozovalo postupně více soukromých majitelů německé národnosti.
Přízemí budovy, z části podsklepené, je kamenné. Jak šel čas, docházelo k postupnému rozšiřování a dnešní hlavní vchod je v úrovni vyvýšeného přízemí z roku 1870. Důkazem je původní vstupní kamenný portál s vyrytým rokem.

Z vyprávění pamětníků víme, že se zde konaly velké taneční zábavy za účasti občanů ze širokého okolí. Na vyhlášené akce se sjížděli návštěvníci koňskými povozy. Koně se následně vypřáhly a odvedly do maštalí jenž lemovaly více jak polovinu nádvoří. Dnešní jídelna je bývalý taneční sál.

Po ukončení II. Světové války byla budova využita pro sídlo pionýrského tábora ZV ROH OSP v Lanškrouně. Pionýři vykopali jednu studnu na pozemku zahrady a následné roky realizovali přívod vody z nedalekých studní nad objektem.

Kolem roku 1950 převzal budovu MěNV ve Vysokém Mýtě pro účely ozdravovny.

V roce 1958 bylo vydáno rozhodnutí o trvalém a bezplatném užívání České katolické charitě. Nejprve zde bydlely nemocné a přestárlé stoupenkyně Kongregace sester Nejsvětější Svátosti, avšak počátkem roku 1964 byl založen Charitní domov pro řeholnice. Počala výstavba tříramenného železobetonového schodiště, opravovali se hospodářské budovy lemující dvůr. Kamenné zdi v zemi byly ponechány, ale obvodové zdi zbourány a postaveny menší chlévy. Tím se zvětšil prostor dvora (schůdek na levé straně dvora ukazuje plochu dřívější konírny).

V roce 1966 došlo k výměně přívodních vodovodních trubek do budovy, opravily se skruže studní a vybetonoval dvůr z kterého tak vzniklo současné nádvoří.

Roku 1967 se zhotovila nová dřevěná střecha nad úložnou uhlí.

Vznikla nová podlaha jídelny, neboť původní podlaha tanečního sálu byla zasažena houbou a roku 1969 se musela kompletně demontovat a roku 1970 byla vybetonována.

V letech 1971 a 1972 byla otlučena stará a opadávající omítka na budově a provedena nová fasáda. Zároveň došlo k výměně elektroinstalace, dále k výstavbě kaple nad původním vjezdem do dvora a vytvoření zimní zahrady.

Řádových sester přibývalo a tak byl v roce 1980 vysloven Sekretariátem pro věci církevní, souhlas s výstavbou II. podlaží a sociálního zázemí. Roku 1984 byla výstavba třípodlažního domu dokončena. Jednotlivá patra propojoval osobní výtah, jenž nám slouží dodnes.

V roce 2015 došlo k prodeji nemovitosti. Důvodem byl stále klesající počet stoupenkyň Kongregace sester Nejsvětější Svátosti. Přestárlé byly převezeny do hospicu v Českých Budějovicích, kde má tato Kongregace hlavní sídlo. Poslední čtyři sestry prozatím udržovaly dům, dokud nedošlo k dokončení přestavby fary v Žirči u Dvora Králové. Snahou nového majitele Domova Laudon bylo zachování pobytu těmto sestrám, avšak ty již byly přislíbeny do Žirče u Dvora Králové. Církevní sliby se neruší, jak bylo sděleno generální matkou představenou.

A tak začalo, dne 22.listopadu 2015, nové období Domova Laudon.

Domov byl převzat, od České katolické charity, za účelem pokračování pobytové sociální služby. Postupně se vyměnily okna na pokojích, zrekonstruovaly koupelny. Kaple se rozdělila na menší svatostánek a účelnou společenskou místnost.

V roce 2017 byla vystavěna výtahová plošina nutná pro přepravu pacientů na lehátku RZS.

Uvnitř Domova byla zřízena přepážka rozdělující 1. a 2. patro. Důvodem byla rozdílnost poskytovaných služeb na jednotlivých patrech.

Následovala výměna AKU topení za infrapanelové přímotopy instalované na stropech a s tím související výměna elektroinstalace.

V roce 2020 proběhla rekonstrukce umýváren a výstavba WC pro imobilní občany. V témže roce se počala rekonstrukce střechy na hlavní budově a v roce 2022 byla dokončena.

V roce 2022 byla zřízena podzemní záchytná nádrž na dešťovou vodu, sloužící jako záložní požární zdroj o objemu 24m³. Společně s dalšími záchytnými nádržemi je vytvořena vodní rezerva o cca 50m³.

Z důvodu velkého zájmu seniorů, plánujeme rozšíření kapacity objektu.